Leveringsvoorwaarden trainingen (F) Act in Practice 

Datum: opgemaakt op 1 maart 2020 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a             
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die geautoriseerd (tekenbevoegd) is  aan opdrachtnemer en die opdracht geeft tot levering van diensten 

b             
Opdrachtnemer: (F) Act in practice 

c             
Klant: aan wie geleverd wordt vanuit (F) Act in practice 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

2.1           
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever en gaat pas in na betaling van de factuur 


2.2           
Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 3 - Betalingen 

3.1            
Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst (d.w.z tot de datum van de laatste trainingsdag die vastgelegd is) ongewijzigd. Indien zich onverhoopt extra aanmeldingen aandienen bij een incompany-training, worden deze in overleg toegevoegd voor het bedrag voor open inschrijvingen zoals vermeld op de website. 


3.2           
Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 2 weken na factuurdatum te betalen 


3.3           
Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. 

Artikel 4. - Overmacht en ontbinding van de overeenkomst 

4.1           
Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend geschieden met een aangetekend schrijven. 


4.2          
Bij een  Incompany-training: Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand voor aanvang van de levering van diensten (d.w.z  datum 1e trainingsdag) dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand voor aanvang van de levering van diensten door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

4.2.1                 
Indien opdrachtgever binnen 7 werkdagen voor aanvang van de levering van diensten door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overgekomen vergoeding verschuldigd. 

4.2.2                 
De hiervoor genoemde artikelen met betrekking tot ontbinding zijn alleen geldig als sprake is van overmacht. Als er geen sprake van overmacht is, wordt het gehele in het contract overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Als definitie van overmacht geldt een van buiten komend onheil dat niet op redelijke wijze omgezet kan worden in een acceptabele situatie. Toetsing hiervan kan gedaan worden middels rechtspraak waarbij de Nederlandse wetgeving van toepassing is. 


4.3           
Bij open inschrijving (individuele opgave voor een training) heeft u 14 dagen bedenktijd waarbij u kosteloos kunt annuleren. Dit geldt indien de 1e trainingsdag minimaal 1 maand na aanmelding plaatsvindt. In alle andere gevallen kunt u geen aanspraak maken op restitutie van betaling. 

 

Artikel 5. - Toewijzing opdracht en continuïteit 

5.1                 
Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de klant, zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk maakt. Opdrachtnemer zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

5.2                 
De opdrachtnemer doet er alles aan om continuïteit bij de aangeboden diensten te bieden. De opdrachtnemer is gerechtigd om in geval van ziekte of andere (gedwongen) afwezigheid van de bij deze overeenkomst voorgestelde/betrokken trainer of coach, een andere trainer of coach in te zetten. Uiteraard zal indien dit mogelijk is, overdracht van relevante informatie plaatsvinden tussen de voorgestelde trainer of coach en de vervanger. In geval dat  geschikte vervanging niet mogelijk blijkt, zal in overleg met opdrachtgever gezocht worden naar een andere datum om de diensten uit te voeren. 

Artikel 6. -  Klachten 

6.1          
Klachten kunnen persoonlijk of schriftelijk bij opdrachtnemer te worden gemeld, zodat gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht. 


6.2           
Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is ontvangen, geaccepteerd en erkend blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverminderd in stand. 

 

Artikel 7. - Auteursrecht 

Alle gebruikte materialen binnen de training kunnen met bronvermelding van de oorspronkelijke auteur worden gebruikt binnen de cliëntenzorg. Echter,de training zelf, zoals door opdrachtnemer vormgegeven, de powerpointpresentatie en de fact-in-practice-matrix  zijn eigendom van opdrachtnemer en kunnen niet voor voorlichtings-en trainingsdoeleinden door derden worden gebruikt. Opdrachtgever is verplicht om deelnemers hiervan op de hoogte te brengen bij het verspreiden van het materiaal. 

 

Artikel 8. - Aansprakelijkheid 

8.1           
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer aantoonbare verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten. 


8.2           
Opdrachtgever zal nimmer een der door opdrachtnemer ingeschakelde personen aansprakelijk stellen. 


8.3           
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht. 


8.4           
Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 

 

Artikel 9. - Geldigheid leveringsvoorwaarden 

9.1        
Deze leveringsvoorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam , rechtsvorm of eigenaar verandert. 

 

Deze leveringsvoorwaarden worden bij de offerte, maar zeker voorafgaande aan betaling per email aan opdrachtgever/klant verstuurd, zodat bij betaling aan (F)Act in practice/opdrachtnemer uitgegaan wordt van akkoord met deze leveringsvoorwaarden. 

   

(F) Act in Practice 

Training, Advies & Coaching
Tolakker 7b 

4854 SJ Bavel
Tel: +31 6 42508939
E-mail:  factinpractice@gmail.com
Web: www.factinpractice.nl