Algemene voorwaarden

Praktijkgerichte trainingen

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:      

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die geautoriseerd (tekenbevoegd) is  aan opdrachtnemer en die opdracht geeft tot levering van diensten 
  • Opdrachtnemer: (F) Act in practice
  • Klant: aan wie geleverd wordt vanuit (F) Act in practice
  • Overeenkomst: alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever bevestigde aanmeldingen en reserveringen, bevestigde offertes of mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomsten en de daar uit voortkomende verplichtingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1           
Deze leveringsvoorwaarden zijn direct van toepassing op alle door opdrachtnemer bevestigde aanmeldingen en reserveringen, gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever en de daar uit voortkomende verplichtingen. 

2.2           

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 3 – Betalingen 

3.1          
Met het aangaan van de verplichting cf. art. 2 ontstaat direct de betalingsverplichting. 

3.2 
Opdrachtgever dient binnen 2 weken na factuurdatum te betalen. Niet-betaling ontslaat niet van de betaalverplichting.

3.3           
Bij incompany-trainingen geldt dat, indien niet anders overeengekomen is, de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst (d.w.z tot de datum van de laatste trainingsdag die vastgelegd is) voor het gestelde aantal deelnemers zoals vermeld op de website ongewijzigd blijft, exclusief indexatie. Indien zich onverhoopt extra aanmeldingen aandienen, worden deze in overleg toegevoegd voor het bedrag voor open inschrijvingen zoals vermeld op de website. 

3.4           
Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten onder anderen als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. 

3.5
Het bepaalde in art 3.4 ontslaat opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

3.6
Opdrachtnemer is bevoegd prijzen te indexeren en publiceert dit op haar website. Indexatie is van toepassing op lopende en aan te gane verplichtingen over het tijdvak van de indexatie.

Artikel 4. – Ontbinding van de overeenkomst 

4.1           
Ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de reden, door de opdrachtgever kan uitsluitend geschieden met een aangetekend schrijven en ontslaat deze niet van de betalingsverplichting. 

4.2          
Bij een Incompany-training: 

4.2.1. Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan 30 dagen voor aanvang van de levering van diensten (d.w.z  datum 1e trainingsdag) dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. 
4.2.2. Bij ontbinding binnen 30 dagen voor aanvang van de levering van diensten door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.                 

4.2.3. Indien opdrachtgever binnen 7 werkdagen voor aanvang van de levering van diensten door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overgekomen vergoeding verschuldigd.  

4.3         
Bij open inschrijving (individuele opgave voor een training):

4.3.1   Een verzoek tot ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever kan binnen14 dagen na aangaan van de overeenkomst ofwel binnen 14 dagen na bevestiging reservering/inschrijving op deelnemerslijst. Het volledige bedrag zal in dit geval worden geretourneerd. 
Na deze 14 dagen en binnen 6 weken voorafgaande aan de eerste trainingsdag kan bij verhindering worden overeengekomen om te training in te halen bij de eerstvolgende volgende gelegenheid, maar vindt geen restitutie van betaling plaats. In geval er zich geen kans voordoet vanaf de kant van de opdrachtnemer zal  50% van de betaling worden  geretourneerd.                 

4.2.3. Indien opdrachtgever binnen 6 weken voor aanvang van de levering van diensten door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overgekomen vergoeding verschuldigd. Er kan wel worden gezocht naar inhaalmogelijkheden, zonder garantie van de kant van de opdrachtnemer.

 

Artikel 5. – Toewijzing opdracht en continuïteit 

5.1                 
Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever, zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk maakt. Opdrachtnemer zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

5.2                 
De opdrachtnemer doet er alles aan om continuïteit bij de aangeboden diensten te bieden. De opdrachtnemer is gerechtigd om in geval van ziekte of andere (gedwongen) afwezigheid van de bij deze overeenkomst voorgestelde/betrokken trainer of coach, een andere trainer of coach in te zetten. Uiteraard zal indien dit mogelijk is, overdracht van relevante informatie plaatsvinden tussen de voorgestelde trainer of coach en de vervanger. 

5.3
In geval dat geschikte vervanging niet mogelijk blijkt, zal in overleg met opdrachtgever gezocht worden naar een andere datum om de diensten uit te voeren. 

Artikel 6. –  Klachten 

6.1          
Klachten kunnen schriftelijk bij opdrachtnemer  worden gemeld, zodat gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht. 

6.2           
Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is ontvangen, geaccepteerd en erkend blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverminderd in stand. 

 

Artikel 7. – Auteursrecht 

7.1
Alle gebruikte materialen binnen de training zijn eigendom van opdrachtnemer.

7.2
Alle gebruikte materialen binnen de training kunnen met bronvermelding van de oorspronkelijke auteur worden gebruikt binnen de cliëntenzorg. 

7.3
De training zelf, zoals door opdrachtnemer vormgegeven, de powerpointpresentatie en de fact-in-practice-matrix zijn eigendom van opdrachtnemer en mogen niet zonder toestemming voor voorlichtings- en trainingsdoeleinden worden gebruikt en mogen niet vermeningvuldigd en verspreid worden. Ook niet in bewerkte vorm. 

 

Artikel 8. – Aansprakelijkheid 

8.1           
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer aantoonbare verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten. 

8.2           
Opdrachtgever zal nimmer een opdrachtnemer ingeschakelde personen aansprakelijk stellen. 

8.3           
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. 

8.4           
Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 

 

Artikel 9. – Geldigheid leveringsvoorwaarden 

9.1        
Deze leveringsvoorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 

9.2 
Opdrachtgever verklaart zich, met het aangaan van de verplichtingen cf. deze leveringsvoorwaarden, akkoord met deze leveringsvoorwaarden.
De leveringsvoorwaarden zijn kenbaar via de website van opdrachtnemer en worden desgewenst bij eerste gelegenheid meegezonden aan opdrachtgever. 

 

(F) Act in Practice 

Training, Advies & Coaching
Tolakker 7b 

4854 SJ Bavel
Tel: +31 6 42508939
E-mail:  factinpractice@gmail.com
Web: www.factinpractice.nl